Celkem 0 položek
0 Kč

Podmínky ochrany osobních údajů

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ AESTHEA S.R.O.

ÚVOD

1)        Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Aesthea s.r.o., IČ 29228743, se sídlem Pivoňkova 485/4a, Brno, 637 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka C67114 (dále jen „správce“).

 

2)        Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

ROZSAH A DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3)        Správce zpracovává osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje a smluvní údaje), které jste mu poskytl(a), a osobní údaje, které získal na základě plnění vaší objednávky, a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, předmět plnění a další údaje o obsahu a průběhu plnění kupní smlouvy, a to pouze za účelem plnění kupní smlouvy a za účelem nabídky zboží a služeb v souladu s právními předpisy.

 

4)        Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

     

5)        Správce uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, popř. po dobu, než uplatníte námitky proti zpracovávání osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 5 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce vaše osobní údaje vymaže. 

 

6)        Zřídili-li jste si elektronický zákaznický účet u správce, je správce oprávněn uchovávat osobní údaje, které jsou součástí zákaznického účtu, po dobu 10 let od Vašeho posledního přihlášení do zákaznického účtu. Zákaznický účet můžete kdykoli zrušit (zvolením příslušné volby v rozhraní zákaznického účtu nebo na základě individuálního požadavku správci). Při zrušení zákaznického účtu budou vymazány všechny Vaše osobní údaje, které jsou jeho součástí.

 

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7)        Zpracování vašich osobních údajů provádí sám správce. Správce provedl veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a to včetně osobních údajů uvedených v listinné podobě.

 

8)        Správce může osobní údaje předat subjektům, které pro něj provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které mu poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které správci poskytují služby informačních technologií (např. serverhosting nebo webhosting), databázové služby, účetní služby, daňové poradenství nebo právní služby. Spolupráce s těmito subjekty je vždy úzce provozního rázu. Příjemci nezpracovávají osobní údaje samostatně, nýbrž výhradně podle pokynů správce. Správce tak nese odpovědnost za to, že ze strany příjemců nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů.

 

9)        Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám také tehdy, je-li to nutné ke splnění právní povinnosti správce (především pokud jde o orgány veřejné moci) nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou (např. předání nezbytných osobních údajů dopravcům za účelem dodání zakoupeného zboží nebo provozovatelům platebních systémů za účelem úhrady kupní ceny).

 

 

COOKIES A WEB BEACONS

10)      Na webových stránkách www.aesthea.cz správce využívá technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána webovému serveru správce. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies lze využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek.

 

11)      Správce může využívat také technologie web beacons, a to jak na svých webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky (datové soubory, pixelové značky), které jsou stahovány z webového serveru správce za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele (včetně personalizace reklamy).

 

12)      Cookies a web beacons jsou využívány v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které správce poskytuje. Pokud si nepřejete, aby správce vůči Vám využíval cookies a web beacons, můžete tomu zabránit nastavením příslušné volby při prvním vstupu na webové stránky (tuto volbu lze později změnit v nastavení na webových stránkách) anebo deaktivací funkce ukládání cookies ve vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve vašem webovém prohlížeči. Osobní údaje získané pomocí cookies a web beacons nejsou a nebudou používány k vaší identifikaci.  

 

 

VAŠE PRÁVA

13)      Máte právo získat od správce potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracovává či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste správci poskytl(a) osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

14)      Máte právo na opravu, výmaz a omezení zpracovávání osobních údajů. Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněn(a) požadovat, aby vymazal Vaše osobní údaje, nemá-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesl(a)-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány.

 

15)      Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje správce zpracovává na základě jeho oprávněných zájmů, správce nejprve posoudí (s ohledem na vaši konkrétní situaci), zda na jeho straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a bude Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhoví nebo že jim vyhovět nemůže, a z jakých důvodů.

 

16)      Svá práva jste oprávněn(a) uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na info@aesthea.cz . Požádáte-li správce o přijetí určitého opatření, poskytne vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informován(a).

 

17)      Cítíte-li by se být dotčen(a) na svých právech v souvislosti s tím, jak správce zpracovává vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Máte rovněž právo podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.

 

 

ZÁVĚR

18)      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen(a) se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

19)      Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů měnit bez individuálního vyrozumění subjektů údajů; tím nesmí být dotčena úroveň ochrany osobních údajů. Aktuální verze zásad ochrany osobních údajů je vždy zveřejněna na internetových stránkách www.aesthea.cz/ochranaosobnichudaju.

 

20)      Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 15.1.2021.